Algemene voorwaarden Kraamburo Zorgsaam

1) Algemeen

De algemene voorwaarden worden gezien als een overeenkomst tussen de klant en Kraamburo ZorgSaam.

2) Inschrijving, intake en kraamdossier

De inschrijving van de klant is pas definitief wanneer we het inschrijfformulier ondertekend terug hebben mogen ontvangen. Bij het inschrijfformulier zijn ook de algemene voorwaarden verstuurd. Na ondertekening geeft de klant aan akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden. De intake zal rond de 7de maand van de zwangerschap thuis plaats vinden. Bij het huisbezoek zal de a.s moeder zich moeten kunnen legitimeren. Bij de start van de kraamzorg zal hier nogmaals om gevraagd worden. Tijdens het huisbezoek ontvangt u het kraamdossier.

3) Kraamzorg uren

Kraamburo ZorgSaam levert het aantal kraamzorg uren wat geïndiceerd wordt via het Landelijk Indicatie Protocol. Er zijn 3 indicatie momenten nl: bij de intake, wanneer de kraamzorg start en gedurende de kraamperiode. Herindicatie gebeurt altijd met goedkeuring van de verloskundige.

4) Annulering

Annulering op medische gronden is kosteloos, annulering om andere redenen kan alleen schriftelijk gebeuren. U ontvangt een rekening voor de gemaakte kosten.

5) Arbeidsvoorwaarden

Het kraambed moet een werkhoogte ( gemeten van de vloer tot aan de bovenrand van het matras) hebben tussen de 70 en 90 cm. Staat het kraambed niet op de juiste hoogte dan kan zorg geweigerd worden. De werkomgeving van de kraamverzorgende moet veilig zijn. Bij ongewenst gedrag ( geweld, dwang, discriminatie, overmatig alcohol- en/of drugsgebruik of seksuele intimidatie) wordt de zorg per direct gestaakt. De apparaten waar de kraamverzorgende mee werkt dienen allen veilig te zijn.  Tevens stellen wij het zeer op prijs als onze kraamverzorgenden in een rookvrije omgeving kunnen werken.

6) Vervoer

Indien er bij de woning van de klant alleen betaald geparkeerd kan worden, komen de parkeerkosten voor rekening van de klant. Informeer bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor een bezoekerspas. Als de kraamverzorgende een inzittende verzekering heeft mag zij gezinsleden vervoeren. Dit gebeurt geheel vrijblijvend. De vergoeding die hier tegenover staat regelt u zelf met de kraamverzorgende. Wanneer de kraamverzorgende op verzoek van de klant in de auto rijdt van de klant dan kan Kraamburo ZorgSaam nooit aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade.

7) Aansprakelijkheid

De klant dient materiële schade schriftelijk binnen 72 uur te melden. De schade wordt vergoed als er sprake is van schuld of grove nalatigheid van de kraamverzorgende. Het eigen risico is € 75,00 per incident voor de klant. Schade die ontstaan is door onveilige en niet goede werkende apparatuur wordt niet vergoed. Bij verlies of diefstal van de huissleutel, bankpassen of creditcards kan Kraamburo ZorgSaam niet aansprakelijk worden gesteld.

8) Klachten

Klachten die gaan over de organisatie en/of kraamzorg bespreekt u bij voorkeur met de kraamverzorgende, of de directie. Ook is de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon, via                    klachten@kraamburozorgsaam.nl.                               Indien een klacht niet naar tevredenheid is opgelost of indien u van de mogelijkheid gebruikt wenst te maken, kan de klacht via de vertrouwenspersoon aan de klachtencommissie van ZorgSaam worden voorgelegd. Het klachtenreglement is op te vragen bij de vertrouwenspersoon.

9) Geheimhouding

Gegevens die wij van de klant ontvangen worden vertrouwelijk behandeld, conform het privacyreglement en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De medewerksters van Kraamburo ZorgSaam hebben een beroepsgeheim op grond van de beroepscode en de arbeidsovereenkomst. Het privacyreglement is op te vragen bij ZorgSaam.

10) Beëindiging

In geval van ziekte, vakantie of andere omstandigheden van de kraamverzorgende, wordt vervanging gegarandeerd. ZorgSaam is gerechtigd de zorgverlening te beëindigingen, op te schorten of aan te passen indien:

• De klant (of huisgenoten/ gasten) zich schuldig maakt/maken aan onacceptabel gedrag (discriminatie, seksuele intimidatie, overmatig alcohol-/drugsgebruik, dreiging en geweld, niet voorkomen van bedreigende situaties met gevaarlijke huisdieren.
• Sprake is van een onacceptabele hygiënische situatie
• De klant in gebreke blijft met het voldoen van aan ZorgSaam verschuldigde betalingen.
• De werkplek niet voldoet aan de gestelde Arbo eisen, zoals vermeld in artikel 5 en is besproken tijdens de intake.

Claudia de Kruijf januari 2017