Ogólne warunki opieki połoźniczej

1) Ogólne.

Ogólne warunki są traktowane jako umowa pomiędzy klientem a biurem ZorgSaam.

2) Rejestracja, wywiad, dokumentacja poloznicża.

Rejestracja jest uznana za ostateczną po zlożeniu podpisu w formularzu rejestracyjnym.
Formularz zawiera ogólne warunki.
Złożenie podpisu w formularzu jest wyrażeniem zgody na przedstawione warunki.
Rozmowa (wywiad) odbędzie sie około 7 miesiaca ciaży w domu klienta.
Podczas wizyty przyszła matka ma obowizek się wylegitymowac.
Na początku opieki polożniczej będzie przeprowadzony wywiad. Podczas wizyty otrzymasz dokumenty położnicze.

3) Godziny opieki polozniczej.

Opieka położnicza ZorgSaam zapewnia ilośċ godzin ustaloną na podstawie Wskazówek Narodowego Protokołu (Landelijk Indicatie Protocol).
Dotyczy 3 wskazanych okresów: wywiadu, porodu i połogu.
Jest zatwierdzane zawsze przez położną.

4) Anulowanie.

Anulowanie z przyczyn medycznych jest bezpłatne. Anulowanie z innych powodόw może byċ dokonywane tylko w formie pisemnej. Za poniesione koszty otrzymasz rachunek.

5) Warunki pracy.

Łóżko do porodu musi mieċ odpowiednią wysokośċ (mierzoną od podłogi do gόrnej części materaca). Powinna wynosiċ pomiędzy 70 do 90 cm. Jeśli nie spełnia tych wymogόw można odmόwic opieki.
Środowisko pracy pielęgniarki musi byċ bezpieczne.
Każde nieporządane zachowanie (przemoc,przymus,dyskryminacja,naduzywanie alkoholu,zażywanie narkotykόw lub molestowanie seksualne) spowoduje natychmiastowe przerwanie opieki.
Urządzenia ktόrymi posługuje się pielegniarka musza byċ bezpieczne.

6) Transport.

Jeśli w miejscu zamieszkania znajduje sie tylko platny parking, koszty parkowania ponosi klient.
Sprawdż w swoim urzedzie czy masz prawo otrzymac kartę dla odwiedzajacych.
Pracownik nie może korzystaċ z samochodu klienta lub czlonkow jego rodziny.
Pracownik nie może używac własnego auta na potrzeby klienta lub czlonkόw jego rodziny.

7) Odpowiedzialnosc.

Klient musi zgłosic szkody materialne w formie pisemnej w ciagu 72 godzin.
Szkoda zostanie zwrocona jesli jest spowodowana rażącym niedbalstwem pielęgniarki.
Odpowiedzialnośċ wlasna dla klienta wynosi 75 euro za zdarzenie.
Szkody spowodowane niebezpiecznymi i niesprawnymi urządzeniami nie beda pokrywane.
Pracownik nie jest upowazniony do korzystania z karty kredytowej,karty inteligentnej,karty bankomatowej klienta.
Wydanie klucza do domu musi byc potwierdzone pisemną umową i zlożeniem podpisu.
Biuro ZorgSaam nie ponosi odpowiedzialnosci za zgubiony lub skradziony klucz do domu.

8) Reklamacje.

Reklamacje dotyczące organizacji oraz/lub opieki połoznicżej omawiac należy z położną lub dyrekcją.
Istnieje możliwośċ podjęcia kontaktu z osobą zaufana przez stronę klachten@kraamburozorgsaam.nl
Jeżeli skarga została niezadowalajaco rozwiązana masz mozliwośċ przedstawic ją przez zaufaną osobę do komisji skarg biura ZorgSaam.
O procedurę skladania skarg pytaj swoją zaufaną osobę.

9) Poufnośċ.

Informacje otrzymane od klienta beda traktowane jako poufne zgodnie z polityką prywatności i ochrony danych osobowych.
Pracownicy biura ZorgSaam utrzymują tajemnicę zawodową na podstawie umowy o pracę i na podstawie etyki zawodowej.
Pytania o politykę prywatności można kierowaċ do biura ZorgSaam.

10) Zakoṅczenie.

W przypadku choroby, wakacji lub innych okolicznosci wymiana pielegniarki jest gwarantowana.
ZorgSaam jest uprawniony do zawieszenia świadczenia opieki lub jej przerwania jeżeli:

  • klient,czlonkowie jego rodziny lub goscie sa winni niedopuszczalnych zachowaṅ (dyskryminacja, wykorzystywanie seksualne, nadużywanie alkoholu, narkotykόw, grożby, przemoc)
  • dochodzi do niedopuszczalnych zaniedbaṅ higienicznych
  • klient zalega z zaplatą wobec ZorgSaam
  • miejsce pracy nie spelnia wymagaṅ ochrony zdrowia i bezpieczeṅstwa okrelonego w artykule 5 i omawianego w trakcie wywiadu.

Claudia de Kruijf
Listopad 2013