Algemene voorwaarden Kraamburo Zorgsaam

1) Algemeen

De algemene voorwaarden worden gezien als een overeenkomst tussen de klant en
Kraamburo ZorgSaam. Wij zijn aangesloten bij de branche organisatie BO geboortezorg. De uitgebreide algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

2) Inschrijving, intake en kraamdossier

De inschrijving van de klant is pas definitief wanneer we het inschrijfformulier ondertekend terug hebben mogen ontvangen. Bij het inschrijfformulier zijn ook de algemene voorwaarden verstuurd. Na ondertekening geeft de klant aan akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden.
De intake zal rond de 7de maand van de zwangerschap thuis plaats vinden. Bij het huisbezoek zal de a.s moeder zich moeten kunnen legitimeren. Bij de start van de kraamzorg zal hier nogmaals om gevraagd worden.
Tijdens het huisbezoek zal u het kraamdossier ontvangen.

3) Kraamzorg uren

Kraamburo ZorgSaam levert het aantal kraamzorg uren wat geïndiceerd wordt via het Landelijk Indicatie Protocol. Er zijn 3 indicatie momenten nl: bij de intake, wanneer de kraamzorg start en gedurende de kraamperiode. Herindicatie gebeurt altijd met goedkeuring van de verloskundige.

4) Annulering

Annulering op medische gronden is kosteloos, annulering om andere redenen kan alleen schriftelijk gebeuren. De annuleringskosten bedragen € 75,00.

5) Arbeidsvoorwaarden

Het kraambed moet een werkhoogte ( gemeten van de vloer tot aan de bovenrand van het matras) hebben tussen de 70 en 90 cm. Staat het kraambed niet op de juiste hoogte dan kan zorg geweigerd worden.
De werkomgeving van de kraamverzorgster moet veilig zijn.
Bij ongewenst gedrag ( geweld, dwang, discriminatie, veel alcohol- en drugsgebruik of seksuele intimidatie) wordt de zorg per direct gestaakt.
De apparaten waar de kraamverzorgster mee werkt dienen allen veilig te zijn.

Tevens stellen wij het zeer op prijs als onze kraamverzorgenden in een rookvrije omgeving kunnen werken.

6) Vervoer

Indien er bij de woning van de klant alleen betaald geparkeerd kan worden, komen de parkeerkosten voor rekening van de klant. Informeer bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor een bezoekerspas.
De medewerker mag geen gebruik maken van de auto van een cliënt of huisgenoten van de
cliënt.
Het is medewerkers niet toegestaan om de eigen auto te gebruiken ten behoeve van vervoer klanten of huisgenoten van de klant.

7) Aansprakelijkheid

De klant dient materiële schade schriftelijk binnen 72 uur te melden. De schade wordt vergoed als er sprake is van schuld of grove nalatigheid van de kraamverzorgster. Het eigen risico is € 75,00 per incident voor de klant.
Schade die ontstaan is door onveilige en niet goede werkende apparatuur wordt niet vergoed.

Het is medewerkers niet toegestaan om gemachtigd te worden voor geldzaken, bijvoorbeeld gebruik van een creditcard, chipknip en/ of de bank-giropas van de klant.

Bij afgifte van een huissleutel dient een sleutelovereenkomst te worden getekend.
Kraamburo ZorgSaam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de huissleutel.

8) Klachten

Klachten die gaan over de organisatie en/of kraamzorg bespreekt u bij voorkeur met de kraamverzorgster, of de directie.  Mocht deze niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan dient u uw klacht in, binnen 1 week na het afsluiten van de kraamzorg. U kunt het mailen naar: [email protected]. De afhandeling geschiedt volgens de klachtenregeling Bo-geboortezorg, die u kunt vinden op de website www.kraamburozorgsaam.nl

9) Geheimhouding

Gegevens die wij van de cliënt ontvangen worden vertrouwelijk behandeld, conform het privacyreglement en de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( Wbp). Per 25 mei 2018 zal deze wet komen te vervallen en wordt de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG) toegepast.
Na het ondertekenen van het inschrijfformulier, gaat u er mee akkoord dat wij uw gegevens nodig zullen hebben totdat de zorg in zijn geheel is afgerond bij de zorgverzekeraar.
De medewerksters van Kraamburo ZorgSaam hebben een beroepsgeheim op grond van de beroepscode en de arbeidsovereenkomst. Het privacyreglement is op te vragen bij
Kraamburo ZorgSaam

10) Beëindiging

In geval van ziekte, vakantie of andere omstandigheden van de kraamverzorgster, wordt vervanging gegarandeerd.
ZorgSaam is gerechtigd de zorgverlening te beëindigingen, op te schorten of aan te passen indien:

  • De klant (of huisgenoten/ gasten) zich schuldig maakt/maken aan onacceptabel gedrag (discriminatie, seksuele intimidatie, overmatig alcohol-/drugsgebruik, dreiging en geweld, niet voorkomen van bedreigende situaties met gevaarlijke huisdieren.
  • Sprake is van een onacceptabele hygiënische situatie
  • De klant in gebreke blijft met het voldoen van aan Kraamburo ZorgSaam verschuldigde betalingen.
  • De werkplek niet voldoet aan de gestelde Arbo eisen, zoals vermeld in artikel 5 en is besproken tijdens de intake.

Ja, ik ben op de hoogte van de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ik geef Kraamburo ZorgSaam hierbij toestemming om mijn gegevens te verwerken voor de aangevraagde aanmelding voor de kraamzorg.

Claudia de Kruijf
April 2024